Convenția de Colaborare (extras)

(1) Având în vedere că este vorba de un mecanism naţional de alertă, toate organele de aplicare a legii, mass-media şi ceilalţi parteneri publici şi privaţi semnatari ai prezentei Convenţii vor folosi aceleaşi reguli şi aceleaşi proceduri, pentru o corectă informare a publicului şi o colaborare eficientă.


(6) Declanşarea mecanismului de alertă va fi precedată de un semnal sonor specific, folosit atât la începutul cât şi la sfârşitul prezentării mesajului de alertă şi va fi acelaşi pentru toţi partenerii cu excepţia acelora care vor publica mesajul pe panouri electronice de afişare a informaţiilor, orizontale şi verticale sau pe panouri publicitare.

(7) Partenerii publici şi privaţi semnatari ai Convenţiei vor fi informaţi cu privire la declanşarea alertei în adresa prin care li se va transmite mesajul de alertă şi în care se va specifica durata alertei, periodicitatea difuzării mesajului şi condiţiile de încetare a alertei.

(8) Pe perioada alertei, pentru a nu agrava situaţia copilului şi periclita desfăşurarea anchetei, partenerii mass-media semnatari ai prezentei Convenţii vor putea prezenta cazul în alte condiții decât cele precizate la declanșarea alertei, numai după o prealabilă consultare cu ofiţerul de presă din cadrul celulei de criză, constituită la nivelul IGPR.

(9) Partenerii publici şi privaţi semnatari ai prezentei Convenţii, vor nominaliza câte o persoană de contact care va fi responsabilă cu diseminarea alertei şi care va cunoaşte modul de funcţionare a mecanismului.

(10) Înainte de transmiterea pe e-mail a mesajului de alertă, persoana de contact va fi atenţionată printr-un mesaj pe telefonul mobil că poliția a declanșat mecanismul de alertă.

(11) Personalul care va primi şi disemina alerta trebuie să cunoască modul de funcţionare a mecanismului, inclusiv forma în care se va difuza mesajul.

(12) Partenerii publici şi privaţi semnatari ai prezentei Convenţii se angajează să difuzeze gratuit mesajul de alertă, în condiţiile prezentei Convenţii.

(13) Pe durata campaniei de informare publică privind crearea în România a mecanismului de alertă, partenerii din mass-media, semnatari ai prezentei Convenţii, în funcţie de posibilităţi, se angajează să difuzeze gratuit, spoturile publicitare de promovare a mecanismului.


(1) Durata alertei va fi stabilită în funcţie de datele cazului de către organele de anchetă, respectiv şeful unităţii teritoriale de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul (răpirea/dispariţia) şi procurorul criminalist desemnat.

(2) Autorităţile responsabile cu declanşarea mecanismului de alertă pot modifica durata alertei dacă în urma analizării datelor furnizate de organele de anchetă consideră că acest lucru este în interesul copilului şi al anchetei în general.

(3) Pentru a fi eficientă, alerta trebuie să fie concisă şi să se desfăşoare pe o perioadă scurtă de timp.

(4) Durata alertei poate varia între 3 şi 8 ore, interval în care, se va solicita transmiterea alertei la fiecare 15 min., sau 30 min., sau de 3 ori pe oră. Este foarte importantă frecvenţa difuzării/transmiterii mesajului de alertă care ar trebui să fie îndeajuns de ridicată pentru ca publicul să cunoască cazul şi să poată reacţiona în consecinţă.


(1) Încetarea alertei are loc la expirarea termenului stabilit iniţial de autorităţile responsabile cu declanşarea alertei, indiferent dacă victima sau suspectul au fost sau nu găsiţi, prin transmiterea unui mesaj text de încetare a alertei către toţi partenerii, potrivit modelului din Anexa nr. 5 , pe aceleaşi canale de comunicare folosite iniţial.

(2) Anularea alertei în cazul în care copilul nu a fost găsit, nu interzice difuzorilor să transmită informaţiile referitoare la caz, de pildă, în cadrul unui buletin de ştiri obişnuit, fără însă a-şi mai întrerupe emisiunile.

(3) În cazul în care copilul a fost găsit înaintea expirării duratei alertei, aceasta va înceta imediat, fiind transmis un mesaj de găsire în care se va solicita difuzorilor să informeze publicul cu privire la acest aspect.


(1) Transmiterea mesajului de alertă către parteneri se va face pe adresa de e-mail a departamentului/serviciului fiecărui partener semnatar al prezentei Convenţiei, care va asigura diseminarea mesajului către populaţie fie în mod direct (cum este cazul posturilor de televiziune, radio, etc.), fie prin intermediul unităţilor din subordine, în cazul în care mesajul este transmis structurilor centrale partenere.

(2) Fiecare partener public şi privat va nominaliza o persoană de contact responsabilă de funcţionarea în bune condiţii a mecanismului de alertă.

(3) Concomitent cu declanşarea la nivel naţional a mecanismului „Alertă răpire copil!” şi transmiterea mesajului de alertă către parteneri, persoanele de contact desemnate de fiecare partener, vor primi un mesaj de atenţionare cu privire la declanşarea alertei pe telefonul mobil. Mesajul va avea următorul conţinut: „Atenţie! A fost declanşat mecanismul „Alertă răpire copil !” .

(4) Fiecare persoană de contact va anunţa telefonic imediat, structura responsabilă cu diseminarea mesajului de alertă către populaţie, pentru preluarea de pe e-mail a mesajului de alertă şi difuzarea lui.

(5) Lista cu persoanele de contact desemnate de toţi partenerii publici şi privaţi, numărul de telefon mobil al acestora, precum şi adresa de e-mail pe care va fi transmis mesajul de alertă va fi reactualizată o dată la trei luni sau ori de câte ori intervin modificări în componenţa ei.

(6) Pentru menţinerea în stare de funcţionare a mecanismului de alertă în orice moment, fiecare partener, inclusiv instituţiile statului care declanşează alerta, se obligă să comunice orice modificare intervenită în componenţa listei referitoare la persoanele de contact.


(1) Orice persoană care deţine o informaţie ce ar putea să ajute la găsirea copilului răpit sau dispărut, sau care a observat copilul sau suspectul, are posibilitatea să informeze imediat autorităţile la numărul unic pentru apeluri de urgenta „112”.

(2) Centrele unice pentru apeluri de urgenţă, având responsabilitate teritorială, transmit informaţia recepţionată cu privire la răpire/dispariţie, dispeceratelor de urgenţă ale poliţiei (judeţene/DGPMB) iar acestea, o dată cu dispecerizarea locală (transmiterea informaţiei spre verificare unităţii de poliţie competente), vor transfera apelul (informaţia) şi către structura teritorială de poliţie care are în competenţă soluţionarea cazului.


(1) Rezultatul verificării informaţiei, indiferent de unitatea de poliţie care a făcut verificarea va fi transmis, de urgenţă, unităţii de poliţie competente cu soluţionarea cazului.

(2) La nivelul unităţii teritoriale de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, din dispoziţia şefului unităţii, se va constitui o celulă de criză, formată din 5-10 poliţişti (în funcţie de caz), care va primi informaţiile transmise de cetăţeni şi le va prezenta împreună cu rezultatul verificării lor, Centrului de monitorizare ce se constituie de regulă în aceste cazuri, pentru a fi analizate din punct de vedere al valorii lor operative prin coroborare cu datele existente deja în caz.

(3) Informaţiile de interes operativ vor fi transmise urgent pentru valorificare anchetatorilor şi spre informare celulei de criză constituită la nivelul IGPR – Direcţia de Investigaţii Criminale, pentru coordonarea intervenţiilor la nivel naţional.

(4) Partenerii publici şi privaţi semnatari ai prezentei Convenţii vor îndruma, imediat, persoanele care vor să-i informeze cu privire la dispariţie/răpire să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă ”112”.


În vederea asigurării funcţionării optime a mecanismului de alertă, odată cu lansarea oficială a mecanismului (semnarea Convenţiei), se va constitui o Comisie de evaluare compusă din persoanele de contact de la autorităţile competente cu declanşarea alertei şi colectarea informaţiilor de la populaţie (IGPR şi Direcţia pentru Apel Unic de Urgenţă “112”), de la Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual – ”FOCUS”, un procuror special desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi persoana de contact din cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului.


(1) Comisia are sarcina de a evalua modul de funcţionare a mecanismului de alertă din momentul declanşării acesteia şi de a aprecia dacă acţiunea instituţiilor statului şi a partenerilor publici şi privaţi a fost eficientă.


(4) Primirea de sugestii şi/sau propuneri de la partenerii semnatari ai Convenţiei privind funcţionarea mecanismului de alertă se va face pe adresa de e-mail a Centrului Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual – “FOCUS”, respectiv focus@copiidisparuti.ro

(5) Pentru ca mecanismul să fie operaţional în orice moment, trimestrial, sau ori de câte ori situaţia o impune, se va proceda la reactualizarea listei cu persoanele de contact nominalizate de către toţi partenerii publici şi privaţi semnatari ai prezentei Convenţii.

(6) Reactualizarea se va face de către Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual – FOCUS, prin persoanele nominalizate şi care cunosc modul de funcţionare a mecanismului de alertă.